תנאי שימוש

תקנון אתר, רכישה והשתתפות בתוכניות

תקנון אתר, רכישה והשתתפות בתוכניות

 • כללי
 • הביקור ו/או השימוש באתר והרישום לתכנית ׳האנטי סטרס׳ (להלן: ״אנטי סטרסט״) ו/או הרישום ל׳טיפול פרטני׳ (להלן״ ״הטיפול הפרטני״) (שניהם יחד יקראו להלן: ״השירותים״) , כפופים להוראות ולתנאים המופיעים בתקנון זה, במדיניות הפרטיות ותכני האתר עצמו לרבות הקישורים המופיעים באתר (להלן: “תנאי השימוש”).  כל תנאי השימוש חלים ויחולו, ללא כל תנאי, על כל מבקר באתר ו/או נרשם ו/או משתמש (להלן: ״מבקר״’ ״נרשם״, ״משתמש״ בהתאמה) עם כניסתו לאתר וקריאת ההוראות, התנאים  והמדיניות בעיון.
 • אנא קרא את תקנון אתר זה במלואו בעיון; המשך שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת לכל תנאי השימוש. ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאים לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו. תנאי השימוש יחולו על כל ביקור ו/או שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי ליחסיך ולדיון משפטי עם מפעילי האתר.
 • מפעילי האתר רשאים לעדכן ולשנות את תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא ומעת לעת וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון בעת כל הכניסה לאתר. הנרשם ו/או המשתמש מתחייב לקיים ולמלא אחר תנאי השימוש כפי שיתעדכנו ויתפרסמו מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.  
 • השימוש באתר מותרים לכל אדם בן 18 שנה ומעלה. יחד עם זאת, שימוש באתר על ידי משתמש שהינו מתחת לגיל 18 שנה, יתאפשר בכפוף לכך שמפעילי האתר קיבלו באמצעות מערכת צור קשר של האתר, לפני ההרשמה והשימוש, אישור בכתב מהאפוטרופוסים שלו. האישור צריך להיות מפורט דיו ולאשר לאדם שמונה לו אפוטרופוס לבצע את הפעולות באתר לרבות, אך לא רק: הרשמה לאתר; מסירת פרטים אישיים; הרשמה לשירותים המוצעים באתר או רכישות למיניהן; הרשמה לניוזלטר האתר; מתן הסכמה לקבלת תכנים פרסומיים; וכן, מתן אישור כי המשתמש מסכים לתנאי השימוש באתר, הצהרת בריאות ומדיניות פרטיות.
 • האתר מיועד למי שמלאו לו 18 שנים. יחד עם זאת, שימוש באתר ע”י משתמשים שהינם בני 16-18, יתאפשר בכפוף לאישור הוריהם או אפוטרופוס והמשך השימוש ע”י המשתמשים כאמור מהווה אישור כי אישור זה התקבל כנדרש.
 • תכנית ׳האנטי סטרסכהדרכה להפגת סטרס וחרדות, לא מתאימה לאנשים הסובלים מהפרעות נפשיות כגון סכיזופרניה, פרנויה, אנשים שחוו התקפים פסיכוטיים, אנשים שחוו הזיות, אנשים עם פסיכופתיה, עיכוב התפתחותי שכלי ורגשי,  מתוכם על הרצף האוטיסטי, אנשים שעברו ניתוחים בשנה האחרונה, אנשים הסובלים ממחלות קשות כגון: אנשים שעברו שבץ מוחי ואירוע לב, סובלים מחלות אלצהיימר ופרקינסון, אפילפסיה, אנשים הסובלים מפגיעה מוחית, מחלה אונקולוגית, סכרת מסוג 1 ו- 2, אנשים הסובלים ממחלות כרוניות בתקופת ההחרפה, אנשים הסובלים מאלכוהוליזם ובמצבי שכרות מאלכוהול או תחת השפעת סמים, בתקופת צינון עם חום גבוה וקלקול קיבה.
 • טיפול פרטני מומלץ בליווי איש מקצוע במצבים הבאים אנשים הסובלים מהתקפי חרדה קשים, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD), דיכאון, הפרעה ביפולרית – מאניה -דפרסיה, נשים בהריון או נשים מניקות.
 • מפעילי האתר מחזיקים בזכות, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לשנות, להשהות, להפסיק או לתקן את פעילות האתר, חלקית או מלאה, ו/או את אופיו ותוכנו. על אף המאמצים הנעשים לתחזוקת האתר והזמינות של תוכנו, ייתכנו תקלות, הפסקות או השהיות בפעילות, באופן קבוע או זמני, הנובעות מגורמים שאינם בשליטת מפעילי האתר. בהתאם לכך, המבקר ו/או הנרשם ו/או המשתמש מוותרים על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בעקבות שינויים או תקלות אשר יתרחשו בהתאם לאמור בסעיף זה.
 1. כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות.
 1. ברישום לאתר ו/או בהזמנת תכנים בתשלום ו/או ברכישת תכנית מתחייב הנרשם ו/או המשתמש להזין פרטים נכונים ומדויקים ולא להזין את פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת בהזנת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 1. תקנון זה ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר אך מתייחסים לכל המינים בכבוד רב.
 • סמכות שיפוט
 • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • לבתי המשפט בעיר באר שבע תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע או הקשור לתקנון זה, הביקור ו/ואו הרישום לאתר, תכניו ו/או השימוש בשירותים.
 • התמורה, התשלום בגין שימוש בשירותים ומשלוח
 • באתר תכנים הניתנים לשימוש בחינם ושירותים הניתנים לרכישה בתשלום [כגון: סדרת סרטוני וידאו לטיפול עצמי – ׳אנטי סטרס׳, ׳טיפול פרונטלי׳]. למען הסר כל ספק, תקנון האתר ותנאי השימוש יחולו על השימוש בתכנים בחינם והשירותים בתשלום.
 1. רכישת שירותים מחייבת מילוי פרטים אישיים, חתימה על תקנון האתר ומילוי הצהרת בריאות.  
 1. השימוש בשירותים ו/או קבלת השירותים בתשלום יהיה רק לאחר הסדרת תשלום מלוא התמורה. 
 1. מחיר התכנים ו/או התוכנית מוצג במטבע ישראלי בלבד (שקל חדש ₪) כולל מע”מ כדין. התמורה בגין השירותים תשולם על ידי המשתמש כנגד חשבונית מס/קבלה אשר תשלח למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני שסיפק בעת הרישום לאתר.
 1. אופן התשלום בגין תכנית אנטי סטרס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם. אופן התשלום בגין הטיפול הפרטני יתבצע קודם לקבלת הטיפול באמצעות כרטיס אשראי ו/או יישומון (אפליקציה) להעברת כספים.
 • בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר וחברת הנפקת החשבוניות. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 •  מעת לעת האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים המוצעים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך להודיע על כך.
 • אופן רכישת ואספקת תכנית ‘אנטי סטרס:
  • המשתמש ימלא טופס פרטים אישיים.
  • המשתמש ימלא טופס ׳הצהרת בריאות׳ מקוון.
  • המשתמש יחתום על כי הוא קרא ומאשר את תקנון האתר.
  • המשתמש יועבר לעמוד הסליקה להזנת פרטי כרטיס אשראי.
  • עם ביצוע התשלום ואישור העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה לדואר האלקטרוני לצפייה בתוכנית ׳אנטי סטרס׳.
  • תוקף הקישור יהיה לשנים עשר (12) חודש ממועד הרכישה.
 • אופן רכישת ואספקת תכנית ‘טיפול פרטני׳:
  • המבקר המתעניין בתכנית ‘טיפול פרטני׳ יפנה דרך האתר באמצעות “צור קשר” או דרך כל למפעילי האתר.
  • מפעילי האתר יחזרו אל המבקר המתעניין בשיחת טלפון לבחינת התאמה ראשונית לתכנית ׳טיפול פרטני׳ עם הגברת אלה רבין ו/או מי מטעמה (להלן: ״המטפלת״).
  • ככל וקיימת התאמה, תקבע למתעניין פגישת אבחון פרונטלית עם המטפלת.
  • בתום האבחון תקבע למתעניין על ידי המטפלת תכנית ׳טיפול פרטני׳ מתאימה באופן אינדיבידואלי.
  • המתעניין יחתום על הסכם התקשרות עם המטפלת. 
  • המתעניין יסדיר את התשלום עבור תוכנית מול המטפלת באמצעות כרטיס אשראי. התשלום יהיה ניתן לפריסה של עד שנים עשר (12) תשלומים שווים חודשיים עוקבים.
 • מדיניות שינוי וביטול עסקה
 • מדיניות שינוי וביטול עסקה עבור תכנית ‘אנטי סטרס
  • ביטול הזמנה: המשתמש רשאי לבטל את הזמנת תכנית ‘אנטי סטרס’ תוך 14 יום מיום ביצוע      התשלום ולקבל החזר כספי מלא.
  • תהליך הביטול: לשם ביטול העסקה, יש לשלוח בקשה בכתב למפעילי האתר דרך אזור ״צור  

     קשר״. הביטול ייכנס לתוקף לאחר אישור בכתב ממפעילי האתר.

 • החזר כספי: ההחזר הכספי יבוצע באמצעות אותו אמצעי תשלום בו בוצעה ההזמנה.
 • מדיניות שינוי וביטול עסקה עבור תוכנית ‘טיפול פרטני
  • שינוי או ביטול הזמנה: ניתן לבטל או לשנות את מועד המפגש עד 24 שעות לפני המועד המתוכנן שנקבע זאת, ללא חיוב.
  • חיוב במקרה של ביטול מאוחר או אי-הגעה: במקרה של ביטול פחות מ-24 שעות מראש או אי-הגעה, יחויב המטופל בסכום של 50% מעלות המפגש.
  • זכות להפסקת התהליך: למטופל הזכות להפסיק את התהליך הטיפולי בכל עת ולקבל החזר יחסי לפי כמות המפגשים שנותרו עד תום סדרת הטיפולים שרכש. מטופל שבחר לסיים את התהליך מיוזמתו יישא במלוא האחריות לתוצאות התהליך ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המטפלת.

 • מדיניות שינוי וביטול עסקה כללית
  • האמור במדיניות זו כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  • טיפול בבקשות: כל בקשה לשינוי או ביטול יטופלו על ידי מפעילי האתר בהתאם למדיניות זו ובהתחשב בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
 • אחריות
 1. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירותים עצמם, תיאורם והתאמת הכל, כפי כמתואר להלן.
 1. התכנים ותכנית האנטי סטרס באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) . מפעילי האתר אינם יכולים להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לפיכך, לא תהיה למבקר ו/או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים ותכנית אנטי סטרס, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
 2. הגבלת אחריות: האתר לא יהיה אחראי לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למבקרים ו/או למשתמשים כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, בקישורים לאתרים אחרים, או בכל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר, וכן משימוש במידע על שירותים המוצגים על ידי האתר.
 • אחריות לנזקים: האתר לא יהיה אחראי לנזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש, והוצאות שייגרמו למבקרים ו/או משתמשים או לצדד שלישיים כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכדומה, המופעים באתר.
 • אחריות בעת יצירת קשר עם שותפים: האתר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למבקר ו/ואו משתמש כתוצאה מיצירת קשר עם שותפים או מפרסמים באתר.
 • אחריות האתר במסגרת תכנית אנטי סטרס: האתר לא יישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשתתפותו בתכנית אנטי סטרס או מהשימוש במידע ו/או ידע שרכש במסגרת תכנית אנטי סטרס (והטיפול הפרטני?).
 • הגבלת אחריות לנזקים ישירים: אם יקבע בית משפט אחריות כלשהי של האתר כלפי המשתמש, אזי האחריות תוגבל לנזקים ישירים בלבד, וסך האחריות והחבות המצטברת של האתר ו/או מי מטעמו לא תעלה על סך התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.
 • אחריות לשימוש במידע: האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה המשתמש במידע, ידע או מיומנות שרכש במסגרת תכנית אנטי סטרס.
 1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע והשירותים המופיעים בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. אולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או טעויות אחרות במידע.
 1. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל מבקר ו/או משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים (צד ג׳), לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל מבקר ו/או משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 • צור קשר

האתר ומפעיליו מחויבים לכבד את החוק ולהגן על פרטיותכם ושמכם הטוב. אם חשתם כי התוכן המתפרסם באתרנו פוגע בכם בכל צורה שהיא, אנא פנה אלינו באמצעות אחד מדרכי ההתקשרות כמפורט להלן. אנו נשתדל לטפל בפנייתך במהירות.

כתובת: מיתר, תל אביב

דוא״ל: allarabin@gmail.com

טלפון: 0737594589

בקשה להחזר כספי נשלחה